Språk

 

Eksamen - To hovedeksamener i året

Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eleveksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Privatisteksamener skal gjennomføres. Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer likevel privatister til å melde seg av eksamen pga situasjonen med koronapandemien. Fristen for avmelding er 27.april og kan gjøres her.

Smittevernregler må følges av skolen og privatister i forindelse med vårens privatiseksamener. Les disse her.

Privatisteksamen muntlige og  muntlig/praktisk  som skulle være i uke 17 og 18, er utsatt på ubestemt tid. Dette gjelder lokalgitt eksamen. 


Når er det eksamen?
Våreksamen i mai/juni, med ny/utsatt eksamen i november/desember samme år.
Høsteksamen i november/desember, med ny/utsatt eksamen mai/juni året etter.

Pass på at:

... du vet hvor mange og hvilke typer eksamener du kan komme opp i.

....å ta med legitimasjon på eksamensdagen.

....du møter opp en halvtime før eksamen starter.

... du har PC og programvare i orden.

NB! PC:
- Viktig at du har logget deg på nettverket for PC på skolen, avsluttet og 
  startet på nytt den siste tiden før eksamen. FFK_UVnett
- Hvis du er privatist, må du melde fra til skolen i god tid før eksamen for å låne PC.
- Privatister kan også bruke privat PC.


​Hvor finner du eksamenskarakterer ?

Karakterene legges i Skolearena for elever. For privatister er karakterene på Privatistweb.

Ny, utsatt eller særskilt eksamen

 

Ny eksamen

Ny eksamen er tilbud til elever som får karakter 1 ved ordinær eksamen.

Utsatt eksamen

Utsatt eksamen er tilbud til elever og privatister som kan dokumentere fravær ved ordinær, særskilt eller ny eksamen. Elever som får utsatt eksamen i trekkfag, skal ha nytt eksamenstrekk.
 

Særskilt eksamen

Særskilt eksamen er tilbud til elever som får karakter 1 i standpunkt i fag de ikke er blitt trukket ut til eksamen i. Særskilt eksamen gjelder også i fag det ikke blir avholdt eksamen i.

 

Generell informasjon

Ny, utsatt og særskilt eksamen gjelder kun for elever i videregående opplæring.Ny, utsatt og særskilt eksamen avholdes ved første obligatoriske eksamen. Eleven må selv melde seg til ny, utsatt og særskilt eksamen. Meldingen gjøres ved å returnere tilsendt skjema til skolen.

 

Obligatorisk og trekkeksamen


Er du elev på et kurs som kan avsluttes med eksamen er det skolen din som melder deg opp til eksamen.
For enkelte fag/kurs er det obligatorisk eksamen; andre fag kalles "trekkfag".
Dette betyr at en viss prosent av elevene som har faget blir trukket ut til eksamen.

 • Vg1 Yrkesfag kan trekkes ut til eksamen i matematikk og/eller naturfag.
 • Vg2 Yrkesfag skal opp til tverrfaglig praktisk eksamen. Alle programfag må være bestått for at tverrfaglig eksamen skal kunne avlegges. I tillegg kan de trekkes ut til eksamen i norsk, engelsk, samisk eller samfunnsfag.
 • Vg1 Studiespesialisering kan trekkes ut til eksamen i engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag eller geografi.
 • Vg2 Studiespesialisering skal opp til en eksamen, enten muntlig eller skriftlig. Man kan komme opp i fremmedspråk (dersom dette avsluttes på Vg2), matematikk samt alle programfagene.
 • Vg3 Studiespesialisering skal opp til eksamen i sitt hovedmål (normalt bokmål eller samisk førstespråk). I tillegg skal de opp til 2 skriftlige eksamener og 1 muntlig eksamen.

 

Datoer for eksamener våren 2020

er på nettsidene til Utdanningsdirektoratet her.

 


Meld deg opp selv til ny utsatt eksamen om:

 • Du du hadde gyldig forfall på eksamensdagen. 
 • Du ikke bestod din eleveksamen.
 • Du ikke har bestått standpunktkarakter.

Hvis du har rett til utsatt eksamen i et trekkfag vil det bli foretatt ny trekking av fag.
Du melder deg opp ved den skolen du er elev.

Du kan ikke være elev i et fag og samtidig melde deg opp til privatisteksamen i samme fag.

 

Hva koster privatisteksamener?

For lærlinger er privatisteksamen gratis, for andre er kostnadene per eksamen fastsatt i statsbudsjettet slik:

 • kr. 1.150 for fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter,
 • kr. 1.150 for fag du ikke har bestått som elev eller privatist,
 • kr. 2.302 for fag du har bestått tidligere som elev eller privatist og vil forbedre karakteren.

Dersom du trekker deg fra eksamen får du ikke refundert kostnadene.


I fag hvor du avlegger to eksamener og får to karakterer på vitnemålet, betaler du to prøveavgifter.

NB! I enkelte fag må privatister opp i to eller flere eksamener for å få godkjent hele faget. For eksempel må privatister ta både skriftlig og muntlig eksamen i engelsk, norsk på vg2 yrkesfag, samisk/finsk som 1. eller 2. språk og fremmedspråk. I norsk på vg3 studieforberedende/påbygging trenger privatister 3 eksamenskarakterer. Sjekk derfor nøye hvilke eksamensformer som finnes i faget du skal opp i og hva som kreves av privatister.

To eller flere fag du ønsker å ta eksamen i kan være satt til samme dato. Du bør derfor planlegge dine eksamener over to terminer. Sjekk eksamensdatoer på Udir for å se datoene som er satt.
 


Trenger du særskilt tilrettelegging ved eksamen?

Har du behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen, gi beskjed til din oppmeldingsskole innen 
15. mars om våren eller 1. oktober om høsten. 


Privatisteksamen

All oppmelding til privatisteksamen i Finnmark gjøres på internett: www.privatistweb.no

Oppmeldingsperioden for eksamen:

 •  Våren     1. januar - 1. februar
 •  Høsten   1. - 15. september

Se mer informasjon på Troms og Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen her.


Klage på eksamenskarakterer?

Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned.

For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes nytt fag.

Dersom du skal klage på karakter, send skriftlig, signert og datert klage innen fristen. (Om formkrav til klagen, se Forskrift til Opplæringsloven § 5-6

Du kan lese mer om klager på eksamener i Forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 - 5-11.

 

Hurtigklager (våreksamen)

 

Kandidater som ønsker rask behandling av klager i de fagene der det er mulig, må regne med å få en forkortet klagefrist. Vi ber skolene spesielt informere kandidatene om dette. 

For at klagene i disse fagene skal kunne behandles sammen med hurtigklagebehandlingen, må de være hos Fylkesmannen som er ansvarlig for klagebehandlingen, senest kl. 12.00 fredag 26. juni 2020.

Hurtigklagebehandlingen skal gjennomføres i uke 27 for alle fag.

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag våren 2020 kan behandles som hurtigklage:
norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3.

Hurtigklage forutsetter at Fylkesmannen har kvalifiserte sensorer til klagebehandlingen i faget. Hvilke fag som har tilbud om hurtigklage, kan endre seg fra år til år. 


 

Rettledning og reglement for eksaminander

Rettledning og reglement for eksamen er her (PDF, 95 kB)

Har du spørsmål om eksamen ta kontakt med skolen.

Det kan klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter og du kan klage på eksamenskarakter.
​Dette i henhold til forskrift til opplæringsloven  § 5-1.

Før du sender inn klage tar du som elev kontakt med faglærer i det faget du vil klage på karakter. 
Ved klage på nedsatt karakter i orden og adferd ta kontakt med kontaktlærer.

Dersom du må ha klagen behandlet før sommerferien, må klagen være inne innen n.n i god tid kl 1200. 
Ta kontakt med skolen i god tid før fristen.

Kontaktperson

Trond Hoven
Ass.rektor
78 96 54 29