Utlånsreglement

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler. Reglement for utlån av lærebøker i Troms og Finnmark fylkeskommune, Utdanning Øst, gjelder for alle offentlige videregående skoler.

Reglement for utlån av læremidler, bøker og andre medier i Troms og Finnmark fylkeskommune Utdanning øst, Finnmark. Gjeldende fra 1. august 2021.

Administrativt vedtatt av utdanningssjef øst, Margunn Blix
Dato: 15. juni 20211. Generelt/virkeområde

Dette reglementet for utlån av læremidler, bøker og andre medier gjelder alle offentlige videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune, Utdanning øst. Ordensreglement for de videregående skolene i Utdanning øst, Finnmark §3 g danner grunnlaget for dette reglementet.2. Utlån

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler, jf. § 19-6 i forskrift til opplæringsloven.
Ved skolestart vil elevene få utlånt nødvendige læremidler. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Strekkoden må være intakt. Eleven bør skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av læreboken. Dette for å forhindre at bøker forbyttes. Eleven skal påse at bøkene er i tilfredsstillende stand. Det anbefales å sette bokbind på lærebøkene.

Det er ikke tillatt å skrive eller bruke uthevingstusj i bøkene.
Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal lånt materiale umiddelbart leveres til utlånsansvarlig.
Alle lån skal leveres tilbake ved slutten av skoleåret i henhold til den enkelte skoles oppsatte plan.
Alt bør leveres personlig slik at skolen får gitt eleven beskjed om eventuelle mangler.
Dersom en bok blir ødelagt eller tapt i løpet av skoleåret, skal eleven få låne en ny bok. Uavhengig av manglende levering og utestående erstatningskrav er skolen pliktig til å holde eleven med nødvendige læremidler.
Siste frist for tilbakelevering av læremidler er skolens siste offisielle skoledag. For øvrige lån fra skolebibliotekets samling gjelder skolens egne utlånsfrister.


3. Erstatning ved tap/skade/manglende innlevering


Eleven er ansvarlig for alle lån. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte, må erstatte det som skades eller tapes, eller som ikke leveres innen innleveringsfristen. Skolen vil kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler, jf. kapittel 1 i skadeerstatningsloven1 .

Skolen må i det enkelte tilfelle vurdere om vilkårene for å kreve erstatning er til stede. Erstatningsbeløpet vil som hovedregel være gjenanskaffelsespris. Hvis ikke innleveringsfristen overholdes vil det bli sendt erstatningskrav til elev eller foresatte med 30 dagers betalingsfrist. Dersom kravet ikke innfris, vil det bli sendt til inkasso. Etter innleveringsfristen siste offisielle skoledag kan man ikke påregne å få levere tilbake læremidler, da suppleringskjøp kan være gjort. Erstatningskravet må betales. Eleven kan ikke regne med å få ettergitt beløpet dersom lånt materiale senere skulle komme til rette.