Tilrettelegging ved eksamen

Har du behov for særskilt tilrettelegging til eksamen eller prøver, må du søke om dette om dette via Visma InSchool. Privatister søker via Privatistportalen. Privatister må dokumentere sine behov med en fagkyndig uttalelse.

Elever kan få tilrettelagt eksamen eller prøver også når de ikke har vedtak om spesialundervisning. Rektor vurderer om det er behov for en uttalelse fra en sakkyndig instans, som for eksempel fastlegen din eller PP-tjenesten.

Søknadsfrister

Elever bør søke skolen sin så tidlig som mulig i opplæringen. Privatister til høsteksamen må søke senest 15. september, og for våreksamen må søknad være levert senest 1. februar.


Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være blant annet:

  • Utvidet tid (normalt inntil 1 time)
  • Opplesning
  • Forstørret skrift
  • Lyd-CD/lydfil
  • Utvidet ordrettingsprogram
  • Blinde og svaksynte elever i videregående opplæring kan få tilrettelagt eksamensoppgaven med punktskrift.

Allergi

En generell legeattest om allergi gir normalt ikke grunnlag for forlenget eksamenstid. Dette skyldes at dagens medikamenter, i motsetning til tidligere, demper allergireaksjonene uten å gi særlig bivirkninger.

En legeattest som skal følge søknaden om forlenget tid på grunn av allergi, må inneholde opplysninger om hvilken årstid eksaminanden er mest plaget av allergi, og om eksaminanden bruker medikamenter som nedsetter hans/hennes yteevne.

Lege må anbefale utvidet tid på legeattesten på grunn av medisinering.

Manglende ferdigheter i norsk

Manglende ferdigheter i norsk gir ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Utdanningsdirektoratet presiserer at om man er fremmedspråklig og ikke behersker norsk skriftlig godt nok til å avlegge eksamen, er det ikke grunn for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Søk om tilrettelegging Visma InSchool

Søk om tilrettelegging Privatistportalen


Klage på tilrettelegging

Klagen må være skriftlig og inneholde en begrunnelse for hvorfor kandidaten klager. Klagen sendes til eksamensskolen. Les informasjon om klage på særskilt tilrettelegging på nettsiden til Troms og Finnmark fylkeskommune.Mer informasjon

Ung.no – Rett til tilrettelegging på prøver og eksamen

Udir.no – Særskilt tilrettelegging av eksamen