Melde avvik

Dersom et avvik ikke kan rettes opp på lavest mulig nivå, eller løses på klassenivå, skal eleven levere inn avviksmelding elektronisk gjennom serviceportalen. Avvik skal meldes på sak,. Sensitive opplysninger eller navn skal derfor ikke oppgis i avviksbeskrivelsen. Lavest mulig nivå er å melde fra til faglærer, kontaktlærer, avdelingsleder, elevverneombud eller rektor.

Hva er avvik?

Avvik er brudd på lover, regler eller rutiner, og andre hendelser som ikke regnes som ønskelig i skolehverdagen. Vi melder avvik for å lære av feil, og unngå at de skjer på nytt. Nestenulykker og skader skal også meldes som avvik. Dette for å unngå at det gjentas evt. med verre konsekvens. 


Hvordan melde inn avvik?

Du melder inn avvik via Serviceportalen. Serviceportalen og linken kan brukes til å følge saker du selv melder. Der kan du også avslutte egen sak hvis den løser seg.

Meld inn avvik her på Serviceportalen


Hva skjer når du sender avviksmelding?

Avviksmeldingen kommer som en elektronisk beskjed til din avdelingsleder. Avdelingsleder skal sørge for at avviket blir gjort noe med og kan involvere andre for å hjelpe til dersom det skal settes inn tiltak.

Saksbehandlingen kan variere avhengig av hva som er meldt som avvik. Det er for eksempel helt egne regler for å håndtere saker som omhandler trygt og godt skolemiljø. Her kan du lese om og melde inn om mobbing.

Selv om det sendes avviksmelding, er det ikke sikkert at det vurderes at det skal iverksettes tiltak. Det er likevel viktig å sende avviksmelding slik at det er registrert. Du kan klage i forhold til det som blir besluttet.

Avviksmeldinger blir gjennomgått i arbeidsmiljøutvalget på skolen. Det vil ikke komme frem hvem som har meldt avviket. Det vil stå om det er en avviksmelding fra elev eller fra en ansatt. Arbeidsmiljøutvalget har myndighet til å beslutte at et avvik skal arbeides mer med, for eksempel om det skal settes inn særskilte tiltak.