Katastrofeøvelsen 2024 med Lakselv videregående skole

Den årlige katastrofeøvelsen i regi av Lakselv videregående skole foregikk på frigjøringsdagen 8.mai. Den landet stødig og ga verdifull læring for interne og eksterne deltagere.  Vg1 Helse- og oppvekstfag, Vg2 Helsearbeiderfag og Ambulansefag fikk øvd og vist sin kompetanse på en utmerket måte, med hjelp av markører fra skolen.


 

Deponert ammoniakk har eksplodert

Scenariet var en CBRNE-hendelse, noe som Sivilforsvaret hadde et sterkt ønske om å øve på. Øvelsen ble lokalisert til et jorde i Ildskog, der en skoleklasse er på tur med lærer. Det er vindfullt og elevene lager et bål i le bak noen tønner. Disse er fylt med ammoniakk og har en lekkasje. Når de har tennvæske på bålet eksploderer det.  Elever får brann og trykkskader. Flere får panikk og prøver å komme seg vekk fra stedet. 

Kort forklart: Hva er CBRNE?

Begrepet CBRNE er en fellesbetegnelse. Det dreier seg om farer av mange slag. Bokstavene står for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensial. [..] stoff og materialer som kan gjøre at liv går tapt. De kan skade helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser. (Forsvarets forskningsinstitutt, 2022)

Forberedelser og detaljplanlegging

Før øvelsen har det vært flere møter med samarbeidsparter. Både Brann og
Politi har kommet på skolen og hatt forelesninger. I Planlegging og undervisning har elever og lærere på avdeling Helse- og oppvekstfag hatt fokus på læringsmål for casen i scenariet. De har jobbet både praktisk og teoretisk gjennom forelesninger om sikkerhet, prosedyrer, kommunikasjon og førstehjelp.

Mange bidragsytere og mye læring

Vg1HO- klassen, elever fra Vg1 ST, Vg2 EL, Vg2 AM ble sminket med skader. De ble behørig instruert for rollene av legevaktlege Elisabeth Nøstvold. Markørene utmerket seg og gjorde uten tvil sitt til at øvelsen ble svært så realistisk.

Politi, brannetat og personell fra Avinor var også spilt inn på skadested. Porsangerbataljonen var invitert som observatører med sanitetstropp og soldater som skal på Basic Medic-kurs.

Snelandia stilte med transport og varmebuss og skolen fikk låne bil fra ambulansetjenesten. Heimevernet HV17 lånte ut dekontamineringstelt. 

Brannvesen hadde egen sone for spyling av personer. Personell og utstyr fra Sivilforsvaret var sentrale i øvelsen. De hadde søk, personassistanse og laget en fiktiv renseplass for syreskade.  Det ble alarmert nødmelding til AMK-sentralen. Et redningshelikopter av typen SAR Queen fløy inn til Ildkog for transport av skadde.

Skademottak på Helsetun

Helseledelse i Porsanger kommune etablerte skademottak for Sykeavdelingen i kantina på Helsetun. Der fikk lege, helsefagarbeidere og sykepleiere jobbet med behandling av forskjellige skader. Elev og lærer fra Vg2 Helsefagarbeid bidro i mottaket av pasienter.

Mer av dette

Deltagere var samlet til et godt måltid og debrifing i kantina på skolen. Oppsummert var øvelsen en inspirasjon til å fortsette og utvikle samarbeidet. I år var det er 16. gang Lakselv videregående skole var arrangør for katastrofeøvelsen. Stor takk fra A til Å til alle involverte. Dere har alle god grunn til å være stolte over innsatsen.

Med hilsen Lakselv videregående skole


Deltagerliste fra dreieboken for øvelsen:
•    Øvelsesansvarlig – Odd-Are Olsen Ambulanse
•    110,112,113 
•    Sikkerhets og beredskaps ansvarlig midt Finnmark Annette Leinan
•    Porsanger kommune administrasjon 
•    Politi
•    Brann 
•    AVINOR 
•    Porsanger kommune: lege 
      sykepleiere, helsefagarbeidere og lærlinger i skademottak Helsetun
•    Sivilforsvaret: ca 26 stk
•    330 skvadron
•    Sar Queen– helikopter
•    Ambulanse med bil
•    Tide buss med varmebuss og transport
•    HV17 deltar med dekontamineringstelt
•    Helsefagarbeiderelev med lærer på sykeavdeling 
•    Ambulansefagelever som ambulansepersonell
•    Markører: HO klassen, 1ST, 2EL, 2 AMA elever
•    Obsevatører: Lakselv vgs administrasjonen, helseledelse fra Porsanger kommune, Sagat, soldater fra GP

Skadebilde: Alvorlig skadde: 6 alvorlige skadde, moderat: 10, Sjokk og lettere, skader: 6  

 Kilde:
Forsvarets forskningsinstitutt. (2022, 29.april). Kort forklart: Hva er CBRNE.
https://www.ffi.no/aktuelt/podkaster/kort-forklart-hva-er-cbrne